गंगा आरती Ganga Aarti Marathi

गंगा आरती Ganga Aarti Marathi

माते दर्शनमात्रे प्राणी उद्धरसी ।
हरिसी पातक अवघष जग पावन करिसी ।।
दुष्कर्मी मी रचिल्या पापांच्या राशी ।
हरहर आता स्मरतो गति होईल कैसी ।।

जय देवी जय देवी गंगाबाई ।

पावन करि मन सत्वर विश्वाचे आई ।।

 

माते दर्शनमात्रे प्राणी उद्धरसी ।

हरिसी पातक अवघष जग पावन करिसी ।।

दुष्कर्मी मी रचिल्या पापांच्या राशी ।

हरहर आता स्मरतो गति होईल कैसी ।।

 

पडले प्रसंग तैशी कर्मे आचरलो ।

विषयांचे मोहाने त्यातचि रत झालो ।।

ज्याचे योगे दुष्कृत-सिंधुत बुडालो ।

त्यातुतिन मजला तारिसि ह्या हेतूने आलो ।।

 

निर्दय यमदूत नेती त्या समयी राखी ।

क्षाळी यमधर्माच्या खात्यातील बाकी ।।

मत्संगतिजन अवघे तारियले त्वा की ।

उरलो पाहे एकचि मी पतितांपैकी ।।

 

अघहरणे जय करुणे विनवितसे भावे ।

नोपेक्षी मज आता त्वत्पात्री घ्यावेम ।।

केला पदर पुढे मी, मज इतुके द्यावे ।

जीवे त्या विष्णूच्या परमात्मनि व्हावे ।।

Go to Source

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status